Tamm, Alfhild, 1876–1959, läkare, specialist på talrubbningar, Sveriges första kvinnliga psykiater, med.lic. 1905, medicine hedersdoktor 1951; jfr släktartikel Tamm. Tamm hade från 1909 egen praktik i Stockholm och tjänstgjorde även som skolläkare. Hon utbildade sig till psykoanalytiker hos Freud i Wien och tog 1934 initiativet till Svensk-finska psykoanalytiska föreningen (från 1943 Svenska psykoanalytiska föreningen), vars ordförande hon var 1934–47. Hennes uppseendeväckande bok om onani, Ett sexualproblem (1930), väckte stort motstånd.

 

I början av sitt yrkesverksamma liv arbetade Tamm företrädesvis med språkstörningar och stamning hos barn och inrättade 1914 en poliklinik vid Stockholms stads folkskolor för barn med talrubbningar (dåtidens term). År 1916 utkom hennes lärobok Talrubbningar och deras behandling. Hon gjorde en betydelsefull insats att skilja ut barn med en avgränsad språkstörning från barn med allmänna inlärningssvårigheter och påpekade samband mellan språkstörning i förskoleåldern och senare läs- och skrivsvårigheter. Hon utarbetade ett klassifikationssystem där särskilt språkförståelsens betydelse framhölls. Tamm efterlämnade en omfattande vetenskaplig produktion om talrubbningar hos barn samt om angränsande ämnen.

 

 

2006-01-02 Källa Nationalencyklopedin