Nekrolog: Greger Eman (1952-2003)

Författaren, forskaren och chefredaktören Greger Eman avled hastigt lör­dagen den 14 februari 2003 medan han simmade i Eriksdalsbadet. Hans oväntade död utgör en mycket svår förlust för det svenska HBT-samhäl-let (Homosexuella-Bisexuella-Transsexuella; ett uttryck som för övrigt skapades just av Greger Eman i tidningen Kom Ut).

Greger Eman föddes 1952 i Borås och familjen bodde strax utanför staden tills hans far, som stammade från Norrland och var engagerad i den radikala arbetarrörelsen, tragiskt omkom. Sedan han tagit studenten i Borås var han med om att starta RFSL Borås 1971, men sökte sig sedan till radikalare rörel­ser. Sedan han börjat studera vid Göteborgs universitet, där han bl.a. läste engelska och antropologi, blev han medlem i den socialistiska föreningen Röda Bogar, som var särskilt aktiv 1976-77. Här träffade han den fem år äldre bli­vande homosexualitetsforskaren Fredrik Silverstolpe, med vilken han skulle ha fortsatt nära kontakt intill dennes död för knappt två år sedan.

1977-78 studerade han engelska i Brighton men återvände sedan till Gö­teborg där han tog sin fil.kand. 1978. Hans uppsats i antropologi handlade om de nordamerikanska berdacherna, närmast transsexuella. Sedan han flyttat till Stockholm fortsatte han med att läsa litteraturvetenskap samtidigt som han arbetade hos SL. Sin journalistiska karriär började han som frilans i den radikala gaytidningen Revolt. Hans stora intresse för gayhistoria ledde till att han 1985 i enkla former startade den första svenska tidskriften för detta ämne: Homosexuella historikers Handlingar och hugskott. Året dessförinnan hade han åtagit sig att skriva om lesbisk historia i Stockholm i det stora samlingsverket Sympatiens hemlighetsfulla makt, Stockholms homosexuella 1860-1960, med Fredrik Silverstolpe som huvudförfattare. På grund av den försening som drabbade projektet genom Silverstolpes sjukdom utgavs hans ursprungliga avsnitt 1993 separat under titeln Nya himlar över en ny jord, ett banbrytande arbete om lesbiska intellektuella kvinnor kring förra sekelskiftet.

År 1988 blev Greger Eman chefredaktör för RFSL:s tidning Kom Ut, som i åratal hade varit föremål för skämt för att den aldrig kom ut. Vid sidan av hans historiska forskning är förvandlingen av detta enkla medlemsblad till den nuvarande kulturtidskriften som uppbär stöd av Statens kulturråd hans största bestående insats. Han försva­rade envist tidningens självständig­het gentemot förbundets ledning, skrev själv de viktigaste artiklarna och utformade själv tidningens typografiska profil. Tidningens bety­delse för gay- och HBT-rörelsens ideologiska och politiska debatt, lik­som för homo- bi- och transpersoners identitetsskapande kan inte överskattas. Genom sina många tidiga och djuplodande intervjuer med äldre homosexuella lade han också en viktig och oersättlig grund för svensk gayhistoria. På grund av vännen Fredrik Silverstolpes sjuk­dom fick han vidare överta bety­dande delar av dennes kapitel i den stora historiken Sympatiens hemlighetsfulla makt, som kom ut på Stockholmia Förlag 1999.

Greger Eman hörde till de första som skaffade sig egna barn tillsammans med ett lesbiskt par. Älskade barn är också titeln på den av honom redigerade mycket uppskattade handboken för blivande homosexuella föräldrar, som kom ut 1996. Han engagerade sig starkt för nyutgivningen av lambda nordica och blev en klippa som ansvarig för dess typografiska form och produktion. Vid sin död planerade han ett stort forskningsprojekt om svenska och ut­ländska konstnärer i Paris vid förra seklets början. Han lämnar ett stort tom­rum efter sig både som person, för sin roll i det svenska HBT-samhället och som mycket framstående och analytisk forskare.

Göran Söderström

 

 

(Inskannat och utlagt på internet 2005-02-10 av Jan Magnusson)