Fredrik Silverstolpe in memoriam (1947-2001)

Författaren och forskaren Fredrik Silverstolpe har efter en längre sjuk­dom avlidit 53 år gammal. Därmed har ytterligare en av de verkliga pionjärerna för svensk homosexuell forskning gått ur tiden.

Fredrik Silverstolpe föddes 1947 i Göteborg men flyttade tidigt med föräld­rarna till Stockholm. Han kom ur en gediget akademisk adlig familj, med starka kulturella traditioner. Trots att han gärna framställde sig som icke-akademiker vistades han efter studenten i Djursholms samskola en lång tid vid olika uni­versitet, Stockholms, Uppsala, Göteborgs, Växjö, Uppsala, Lunds, och Her-modsuniversiteret. Han tog dock akademiska betyg bara i ryska och statskun­skap. Vid sidan av de akademiska studierna skaffade han sig emellertid en mycket stor beläsenhet i olika ämnen, bl.a. socialantropologi och historia.

Under Uppsalatiden kom han genom radikala kretsar att engagera sig i För­bundet Kommunist och dess tidning Arbetarkamp. I samband med en anställ­ning vid AB BAHCOs verkstäder i Enköping framträdde han också som dri­vande strejkledare, vilket ledde till hans avskedande.

Strax innan han flyttade tillbaka till Göteborg skaffade han sig yrkesutbild­ning som grafiker, i en önskan att verkligen stå på verkstadsgolvet. Han engage­rade sig i fortsättningen starkt för Arbetarkamp, vilket gav upphov till hånfulla artiklar i KFMLr:s konkurrerande, homosexualitetsfientliga tidskrift Proletären om "adelsmannen som tror att han är en arbetare". I Göteborg anslöt han sig också till den socialistiska organisationen Röda Bögar och började engagera sig i den nya radikaliserade gay-rörelsen, t.ex. Homosexuella socialister. Han hörde till de aktivister som på 1970-talet hävdade att RFSL måste ställa krav på sta­ten. Hans viktigaste insats som aktivist inom denna rörelse var när han 1979 lyckades förvandla en vanlig demonstration till en formell ockupation av Soci­alstyrelsen. Detta ledde som bekant till att homosexualitet ströks ur sjukdomsklassificeringen, en viktig etapp på väg till homosexuellas likställdhet i samhäl­let. Sedan han 1980 återupptagit sina studier vid Lunds universitet startade han RFSL Lund och dess bokkafé.

Fredrik Silverstolpes främsta insats är emellertid som ledande föregångsman i Sverige för vad som internationellt brukar kallas Gay and Lesbian Studies. Väl inläst på den under 1970-talet allt mer ökande internationella litteraturen inom området, särskilt vad gäller marxistiskt präglade teoretiker, ägnade han sina första studier åt ett par tidiga svenska föregångare, filosofen Pontus Wikner och järnbruksarbetaren och sexualforskaren Eric Thorsell. 1978-79, åren innan Thorsells död, gjorde han omfattande intervjuer med denne som först publice­rades 1979 i nr 4 av den av Silverstolpe startade serien "Studier för en socialistisk sexualpolitik" och därefter i biografin En homosexuell arbetares memoa­rer 1981. Pontus Wikners av hänsyn till familjen länge opublicerade teoretiska och självbiografiska skrifter presenterade Silverstolpe analytiskt vid den första stora forskningskonferensen 1983 vid Universiteit van Amsterdam, "A-mong Men, AmongWomen", i essän "Upon the diversity of love". År 1987 utgav han Wikners Kulturens offerväsen i en vetenskaplig utgåva, och återkom till Wik­ner bl.a. i Sympatiens hemlighetsfulla makt 1999 och tidskriften lambda nordica samma år.

Under sina studier i den internationella teoretiska litteraturen tog han starkt intryck av de franska teoretikerna Michel Foucault och Guy Hocquenghem och den engelske sociologen Jeffrey Weeks, som tillsammans med Weeks kol­lega Mary Mcintosh kan sägas introducerat den konstruktivistiska tolkningen av homosexualiteten, enligt vilken "den homosexuelle" är en av läkarvetenska­pen och det kontrollerande samhället under slutet av 1800-talet konstruerad kategori eller roll. Fredrik Silverstolpe kan sägas ha introducerat konstruktivismen som ledande teori i Sverige och gav också 1981 ut en översättning av den marxistiske teoretikern Bob McCubbins Homosexförtryckets historiska röt­ter. Han hade tidigt nära kontakt med en rad ledande internationella forskare, kanske främst Jeffrey Weeks, Manfred Herzer i Tyskland och Gert Hekma i Nederländerna.

Hans beundran för Foucault och hans maktteorier gjorde honom emellertid inte okritisk eller dogmatisk, något som drabbat många av de konstruktivistiska forskarna. Vid den stora internationella forskarkonferensen "Homosexuality, Which Homosexuality?" vid Fria Universitetet i Amsterdam 1987 presenterade han essän "Benkert was not a doctor: on the nonmedical origin of the homosexual category in the nineteenth century" (svensk översättning i lambda nordica 1997). Essän, i vilken han i polemik med Foucault påvisar att det var de homosexuella själva och inte läkarvetenskapen som skapade den homosexuella diskursen, be­tecknades av den amerikanske historieprofessorn Randolph Trumbach vid av­slutningen av konferensen som ett av de allra viktigaste vetenskapliga inläggen.

Som ledande svensk forskare på området fick han också uppdraget att för­fatta artikeln om svenska förhållanden i det stora tvåbandslexikonet "Encyclopedia of homosexuality" 1990. Hans viktigaste insats beträffande svensk homosexualitetsforskning var emellertid det stora verket Sympatiens hemlighetsfulla makt : Stockholms homosexuella 1860-1960 (1999), som också låg till grund för utställningen "Frisk luft" på Stockholms stadsmuseum 2000-2001.

Med stöd från den kommunala Kommittén för stockholmsforskning bedrev han omfattande källforskning från 1984. Efter fem års arbete måste han på grund av psykisk sjukdom överlåta slutförandet till andra forskare, men kunde efter sin återkomst aktivt medverka vid slutredigeringen.

Som forskare kan han sägas ha kombinerat den grävande journalistens en­ergi, ifrågasättande av traditionella tolkningar och levande språk med stor belä­senhet och förmåga till nyskapande teoretisk analys. Med hjälp av RFSL lycka­des han kring 1980 som forskare få tillgång till viktiga hemligstämplade hand­lingar från Kejne- och Haijbyaffärerna, vilket gav en radikalt ny och sannare syn på dessa omdiskuterade händelser. Han publicerade sina rön första gången 1982 i Studier för en socialistisk sexualpolitik, men överlät senare sitt källma­terial till andra forskare som slutförde arbetet.

Sedan hans sjukdom förbättrats återkom han med flera viktiga artiklar i lambda nordica, den senaste år 2000 i form av en språkvetenskaplig studie av ursprunget till ordet "bög", en fråga som intresserat honom länge. Hans sista tryckta veten­skapliga studie var boken Homosexualitet i Tredje riket år 2000, som fick ett mycket gott mottagande. Postumt utkommer hans översättning av Oscar Wildes The ballad of Reading Gaol, också ett projekt som länge sysselsatte honom.

Fredrik Silverstolpe var en djupt engagerad människa, både som socialistisk politiker, forskare och vän. Han sörjde över att sjukdomen hindrade honom att slutföra mycket av det han förutsatt sig och länge skilde honom från hans gamla vänner. Vi är många, både i Sverige och utomlands, som kommer att sakna hans stimulerande vetenskapliga diskussioner och hans varma om än också krä­vande vänskap.

Göran Söderström

 

(Inskannat och utlagt på internet 2005-03-10 av Jan Magnusson)